Algemene voorwaarden

Verkoop

Nadat u een bestelling heeft geplaatst krijgt u van ons zo spoedig mogelijk middels email antwoordt indien een product niet meer op voorraad is.

Aanbetaling

Bij op maat gemaakte meubels door Puur & Landelijk Living zelf wordt een aanbetaling van 50%  per maatwerk meubel gevraagd. De aanbetaling dient bij de bestelling te worden voldaan.

Verzenden

Het bestelde artikel zal altijd door ons worden gecontroleerd voordat deze verzonden wordt. Puur & Landelijk  is niet aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt door derden. Het risico van verzenden ligt bij de koper.

Voor verzenden binnen Nederland hanteren wij de volgende tarieven:

  • 0-10 kg á € 6,75 pakket post normaal (€ 8,95 voor verzekerde & aangetekende verzending)
  • 10-30 kg á € 12,95 verzekerd & aangetekend (kleinere pakketten)

Bezorgen, Ophalen & Reserveren

De producten kunnen door u worden afgehaald (op afspraak) bij onze sfeerkamer/werkplaats. Als u wilt dat de producten bezorgd worden, is dat uiteraard mogelijk. Wij hebben geen eigen transport, maar kunnen dit wel voor u organiseren middels een transportbedrijf. De km-prijs komt op ca. € 0,65 p/km vice versa ongeacht het volume. Op aanvraag kunnen wij deze kosten voor u berekenen. Deze transportkosten dienen contant betaald te worden aan de chauffeur. Het resterende bedrag voor de meubelen mag, of contant betaald worden aan de chauffeur, of vooraf (voor levering) overgemaakt te worden. Transport naar België, Duitsland en andere landen is mogelijk, kosten op aanvraag.

Levering geschied tot aan de deur. Bij zwaardere producten (eettafels, kasten, sidetables, dressoirs etc.) dient er iemand aanwezig te zijn om hulp te bieden aan de transporteur. Bij flats en appartementencomplexen geschied de levering tot aan het gebouw. De meubelen worden dus niet naar boven bezorgd (het betreft hier een transportbedrijf géén verhuisbedrijf).

Puur & Landelijk is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die ontstaan door transport van derden of eigen vervoer van de klant.

Puur & Landelijk is niet verantwoordelijk mocht een meubel niet door het trapgat, deur of dergelijke passen. Dit dient u zelf vooraf goed te berekenen. De maten staan bij onze product op de website vermeld. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten gemaakt door de koper, en heeft deze alle lasten en kosten te dragen.

Algemene Voorwaarden Puur & Landelijk Living

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Puur & Landelijk Lving zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Puur & Landelijk Living worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Puur & Landelijk Living ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webwinkel. Onze webwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webwinkel dit mee binnen tien (10)werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Puur & Landelijk Living opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Levering tot aan de voordeur op de begane grond.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Puur & Landelijk Living verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames, aansprakelijkheid en annuleringen.
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Puur & Landelijk Living daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Puur & Landelijk Living de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product (met uitzondering van maatwerk items) om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Puur & Landelijk Living te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Tevens kan de verf van Painting the Past  niet retour genomen worden.

Puur & Landelijk Living is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout (ontstaan van kiertjes en scheurtjes in het hout en de lak).

6.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.
6.5 Vanaf het moment van aankoop bent u gehouden aan de algemene voorwaarden van Puur & Landelijk Living. De bestelling van nieuw te bestellen meubels wordt direct bij onze toeleveranciers geplaatst en het gehele productieproces wordt meteen in werking gesteld. Elke wijziging daarna wordt beschouwd als een annulering van de oorspronkelijke bestelling.
6.6. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 25% van het aankoopbedrag en er zal geen restitutie plaats vinden van de (eventuele) aanbetaling.
6.7. Het percentage bedraagt 25% indien de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de (af)levering kan plaatsvinden.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Puur & Landelijk Living, dan wel tussen Puur & Landelijk Living en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Puur & Landelijk Living, is Puur & Landelijk Living niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Puur & Landelijk Living

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Puur & Landelijk Living ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Puur & Landelijk Living gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Puur & Landelijk Living kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u Puur & Landelijk Living schriftelijk opgave doet van een adres, is Puur & Landelijk Living gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Puur & Landelijk Living schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Puur & Landelijk Living gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht als nog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Puur & Landelijk Living deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Puur & Landelijk Living in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Puur & Landelijk Living vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Puur & Landelijk Living Label is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Bij ophalen in de showroom (na afspraak) kan er per pin of contant afgerekend worden of vooraf betaald worden. Graag gepast bij contante betaling. Bij verzenden wordt er vooraf betaald. Bij op maat gemaakte meubels door Puur & Landelijk Living zelf wordt een aanbetaling van € 150,00 per maatwerk meubel gevraagd. Voor overige maatwerk  meubels  vragen wij een aanbetaling van 25%. De aanbetaling dient bij de bestelling te worden voldaan.

Door het gebruik van de internetsite van Puur & Landelijk Living en/of het plaatsen van een bestelling via de webwinkel/telefonisch/via de mail of bij persoonlijk contact aanvaardt de klant bovenstaande algemene voorwaarden.

Gegevens voor betaling per bank:
Puur & Landelijk Living
IBAN: NL62RABO0156768690

BIC: RABONL2U
 

Prijzen die vermeld staan op de site zijn  inclusief B.T.W en exclusief verzendkosten.

Puur & Landelijk Living is niet aansprakelijk voor typefouten in omschrijving of prijzen. De persoonlijke gegevens van klanten worden niet aan derden verstrekt.

Copyright
Niets van deze site (verkoop afbeeldingen en teksten) mogen zomaar worden overgenomen. Overname in welke vorm ook is niet toegestaan zonder toestemming

Algemene voorwaarden

Verkoop

Nadat u een bestelling heeft geplaatst krijgt u van ons zo spoedig mogelijk middels email antwoordt indien een product niet meer op voorraad is.

Aanbetaling

Bij op maat gemaakte meubels door Puur & Landelijk Living zelf wordt een aanbetaling van € 150,00 per maatwerk meubel gevraagd. Voor overige maatwerk meubels vragen wij een aanbetaling van 25%. De aanbetaling dient bij de bestelling te worden voldaan.

Verzenden

Het bestelde artikel zal altijd door ons worden gecontroleerd voordat deze verzonden wordt. Puur & Landelijk is niet aansprakelijk voor beschadigingen veroorzaakt door derden. Het risico van verzenden ligt bij de koper.

Voor verzenden binnen Nederland hanteren wij de volgende tarieven:
•0-10 kg á € 6,75 pakket post normaal (€ 8,95 voor verzekerde & aangetekende verzending)
•10-30 kg á € 12,95 verzekerd & aangetekend (kleinere pakketten)

Bezorgen, Ophalen & Reserveren

De producten kunnen door u worden afgehaald (op afspraak) bij onze sfeerkamer/werkplaats. Als u wilt dat de producten bezorgd worden, is dat uiteraard mogelijk. Wij hebben geen eigen transport, maar kunnen dit wel voor u organiseren middels een transportbedrijf. De km-prijs komt op ca. € 0,65 p/km vice versa ongeacht het volume. Op aanvraag kunnen wij deze kosten voor u berekenen. Deze transportkosten dienen contant betaald te worden aan de chauffeur. Het resterende bedrag voor de meubelen mag, of contant betaald worden aan de chauffeur, of vooraf (voor levering) overgemaakt te worden. Transport naar België, Duitsland en andere landen is mogelijk, kosten op aanvraag.

Levering geschied tot aan de deur. Bij zwaardere producten (eettafels, kasten, sidetables, dressoirs etc.) dient er iemand aanwezig te zijn om hulp te bieden aan de transporteur. Bij flats en appartementencomplexen geschied de levering tot aan het gebouw. De meubelen worden dus niet naar boven bezorgd (het betreft hier een transportbedrijf géén verhuisbedrijf).

Puur & Landelijk is niet verantwoordelijk voor eventuele beschadigingen die ontstaan door transport van derden of eigen vervoer van de klant.

Puur & Landelijk is niet verantwoordelijk mocht een meubel niet door het trapgat, deur of dergelijke passen. Dit dient u zelf vooraf goed te berekenen. De maten staan bij onze product op de website vermeld. Ook zijn wij niet aansprakelijk voor de fouten gemaakt door de koper, en heeft deze alle lasten en kosten te dragen.

Algemene Voorwaarden Puur & Landelijk Living

Artikel 1. Toepasselijkheid
1.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten van Puur & Landelijk Lving zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden deze Algemene Verkoopvoorwaarden (hierna: Voorwaarden) van toepassing.
1.2 Het accepteren van een aanbieding dan wel het doen van een bestelling houdt in dat u de toepasselijkheid van deze Voorwaarden aanvaardt.
1.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde kan slechts schriftelijk worden afgeweken, in welk geval de overige bepalingen onverkort van kracht blijven.
1.4 Alle rechten en aanspraken, zoals in deze Voorwaarden en in eventuele nadere overeenkomsten ten behoeve van Puur & Landelijk Living worden bedongen, worden evenzeer bedongen ten behoeve van door Puur & Landelijk Living ingeschakelde tussenpersonen en andere derden.

Artikel 2. Aanbiedingen/overeenkomsten
2.1 Alle aanbiedingen zijn vrijblijvend en onze website behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om de prijzen te wijzigen, in het bijzonder wanneer dat op grond van (wettelijke) voorschriften noodzakelijk is.
2.2 Een overeenkomst komt slechts tot stand na acceptatie van uw bestelling door onze webwinkel. Onze webwinkel is gerechtigd bestellingen te weigeren dan wel bepaalde voorwaarden aan de levering te verbinden, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Indien een bestelling niet wordt geaccepteerd, deelt onze webwinkel dit mee binnen tien (10)werkdagen na ontvangst van de bestelling.

Artikel 3. Prijzen en betalingen
3.1 De vermelde prijzen voor de aangeboden producten en diensten zijn in euro`s, inclusief BTW en exclusief handlings- en verzendkosten, eventuele belastingen of andere heffingen, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen.
3.2 Betaling dient te geschieden zonder korting of compensatie. Er wordt overgegaan tot levering van de goederen na het voldoen van het volledige factuurbedrag op het genoemde rekeningnummer dat tijdens het bestelproces verschijnt.
3.3 Betaling kan geschieden op (een van) de wijze(n) zoals aangegeven tijdens het bestelproces.
3.4 Indien de prijzen voor de aangeboden producten en diensten stijgen in de periode tussen de bestelling en de uitvoering daarvan, bent u gerechtigd de bestelling te annuleren.

Artikel 4. Levering
4.1 De door Puur & Landelijk Living opgegeven levertijden zijn slechts indicatief. Overschrijding van enige leveringstermijn geeft u geen recht op schadevergoeding en evenmin het recht uw bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden, tenzij de overschrijding van de leveringstermijn zodanig is dat van u redelijkerwijs niet kan worden verlangd dat u de overeenkomst in stand laat. U bent in dat geval gerechtigd de bestelling te annuleren dan wel de overeenkomst te ontbinden voor zover dat noodzakelijk is.
4.2 De levering van de producten geschiedt op de plaats en het tijdstip waarop de producten gereed zijn voor verzending aan u. Levering tot aan de voordeur op de begane grond.

Artikel 5. Eigendomsvoorbehoud
5.1 De eigendom van geleverde producten gaat pas over, indien u al hetgeen u op grond van enige overeenkomst aan Puur & Landelijk Living verschuldigd bent, heeft voldaan. Het risico ter zake van de producten gaat op het moment van de aflevering op u over.

Artikel 6. Reclames, aansprakelijkheid en annuleringen.
6.1 U heeft de verplichting om bij aflevering te onderzoeken of de producten aan de overeenkomst beantwoorden. Indien dit niet het geval is, dient u Puur & Landelijk Living daarvan zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen zeven (7) werkdagen na de aflevering, althans nadat constatering redelijkerwijze mogelijk was, schriftelijk en gemotiveerd kennis te geven.
6.2 Indien is aangetoond dat de producten niet aan de overeenkomst beantwoorden, heeft Puur & Landelijk Living de keuze de desbetreffende producten tegen retournering daarvan te vervangen door nieuwe producten dan wel de factuurwaarde daarvan te restitueren.
6.3 Indien u een product om welke reden dan ook niet wenst af te nemen, heeft u het recht het product binnen zeven (7) werkdagen na aflevering aan Puur & Landelijk Living te retourneren. Retourzendingen worden in dit geval slechts geaccepteerd indien de verpakking van het product onbeschadigd is en de eventuele plastic verzegeling op de verpakking niet is verbroken, waarbij tevens geldt dat de kosten voor retourzendingen voor uw rekening komen.

Tevens kan de verf van Painting the Past niet retour genomen worden.

Puur & Landelijk Living is niet aansprakelijk voor de natuurlijke werking van hout (ontstaan van kiertjes en scheurtjes in het hout en de lak).

6.4 Op onze producten wordt fabrieksgarantie gegeven overeenkomstig de voorwaarden van onze leverancier.
6.5 Vanaf het moment van aankoop bent u gehouden aan de algemene voorwaarden van Puur & Landelijk Living. De bestelling van nieuw te bestellen meubels wordt direct bij onze toeleveranciers geplaatst en het gehele productieproces wordt meteen in werking gesteld. Elke wijziging daarna wordt beschouwd als een annulering van de oorspronkelijke bestelling.
6.6. Bij annulering van de overeenkomst door de afnemer is deze een schadevergoeding verschuldigd van 25% van het aankoopbedrag en er zal geen restitutie plaats vinden van de (eventuele) aanbetaling.
6.7. Het percentage bedraagt 25% indien de afnemer er al van in kennis is gesteld dat de (af)levering kan plaatsvinden.

Artikel 7. Bestellingen/communicatie
7.1 Voor misverstaan, verminkingen, vertragingen of niet behoorlijk overkomen van bestellingen en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen u en Puur & Landelijk Living, dan wel tussen Puur & Landelijk Living en derden, voor zover betrekking hebbend op de relatie tussen u en Puur & Landelijk Living, is Puur & Landelijk Living niet aansprakelijk, tenzij en voor zover sprake mocht zijn van opzet of grove schuld van Puur & Landelijk Living

Artikel 8. Overmacht
8.1 Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Puur & Landelijk Living ingeval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van uw bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks door u dit schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Puur & Landelijk Living gehouden is tot enige schadevergoeding, tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
8.2 Onder overmacht wordt verstaan iedere tekortkoming welke niet aan Puur & Landelijk Living kan worden toegerekend, omdat zij niet te wijten is aan haar schuld en noch krachtens de Wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 9. Diversen
9.1 Indien u Puur & Landelijk Living schriftelijk opgave doet van een adres, is Puur & Landelijk Living gerechtigd aan dat adres alle bestellingen te verzenden, tenzij u aan Puur & Landelijk Living schriftelijk opgave doet van een ander adres waaraan uw bestellingen dienen te worden gezonden.
9.2 Wanneer door Puur & Landelijk Living gedurende korte of langere tijd al dan niet stilzwijgend afwijkingen van deze Voorwaarden zijn toegestaan, laat dat onverlet haar recht als nog directe en strikte naleving van deze Voorwaarden te eisen. U kunt nimmer enig recht doen laten gelden op grond van het feit dat Puur & Landelijk Living deze Voorwaarden soepel toepast.
9.3 Indien één of meer van de bepalingen van deze Voorwaarden of enige andere overeenkomst met Puur & Landelijk Living in strijd mochten zijn met enig toepasselijk rechtsvoorschrift, zal de betreffende bepaling komen te vervallen en zal deze worden vervangen door een door Puur & Landelijk Living vast te stellen nieuwe rechtens toelaatbare vergelijkbare bepaling.
9.4 Puur & Landelijk Living Label is bevoegd om bij de uitvoering van uw bestelling(en) gebruik te maken van derden.

Artikel 10. Toepasselijk recht en bevoegde rechter
10.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, alsmede op deze Voorwaarden, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
10.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland. Bij ophalen in de showroom (na afspraak) kan er contant afgerekend worden of vooraf betaald worden. Graag gepast bij contante betaling. Bij verzenden wordt er vooraf betaald. Bij op maat gemaakte meubels door Puur & Landelijk Living zelf wordt een aanbetaling van € 150,00 per maatwerk meubel gevraagd. Voor overige maatwerk meubels vragen wij een aanbetaling van 25%. De aanbetaling dient bij de bestelling te worden voldaan.

Door het gebruik van de internetsite van Puur & Landelijk Living en/of het plaatsen van een bestelling via de webwinkel/telefonisch/via de mail of bij persoonlijk contact aanvaardt de klant bovenstaande algemene voorwaarden.

Gegevens voor betaling per bank:
Puur & Landelijk Living
IBAN: NL62RABO0156768690
BIC: RABONL2U

Prijzen die vermeld staan op de site zijn inclusief B.T.W en exclusief verzendkosten.

Puur & Landelijk Living is niet aansprakelijk voor typefouten in omschrijving of prijzen. De persoonlijke gegevens van klanten worden niet aan derden verstrekt.

Copyright
Niets van deze site (verkoop afbeeldingen en teksten) mogen zomaar worden overgenomen. Overname in welke vorm ook is niet toegestaan zonder toestemming(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2009 - 2023 Puur & Landelijk Living | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel